ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساختگی

sāxtegi

۱. چیز جعلی و مصنوعی
۲. (حاصل مصدر) [قدیمی] آمادگی و آراستگی.

تصنعی، جعلی، غیرواقعی، دروغین، کاذب، مجعول، مصنوعی ≠ طبیعی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ