ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یارگی

yāregi

۱. یارایی؛ توانایی.
۲. مجال و فرصت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ