ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یارایی

yārāy(')i

۱. توانایی؛ طاقت؛ قدرت.
۲. دلیری؛ یارگی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ