ترجمه مقاله

ثناخوان

sanāxān

ثناگو؛ مدح‌کننده؛ مداح؛ ستایشگر؛ ستاینده؛ ثناگر؛ ثناور؛ ثناگستر.

۱. دعاگو
۲. ستایشگر، مداح، مدیحهسرا

ترجمه مقاله