ترجمه مقاله

حامد

hāmed

سپاسگزار.

۱. ثناخوان، ثناگو، ستایشگر، ستاینده، مداح، مدیحهسرا ≠ هجاگو
۲. سپاسگزار ≠ ناسپاس

ترجمه مقاله