ترجمه مقاله

ستایشگر

setāyešgar

کسی که دیگری را بستاید؛ ستایش‌کننده؛ ستاینده.

آفرینگو، ثناخوان، ستاینده، مداح، مدحخوان، مدحگستر، مدحگوی، منقبتخوان ≠ نکوهشگر

ترجمه مقاله