ترجمه مقاله

کک

kak

حشرۀ کوچک و جهنده که از خون انسان و حیوان تغذیه می‌کند و عامل انتقال بعضی بیماری‌ها است؛ کیک.

ترجمه مقاله