ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوفتگی

kuftegi

۱. خستگی؛ ماندگی.
۲. آسیب‌دیدگی.

خستگی، ضربدیدگی، فرسودگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ