ترجمه مقاله

حارث

hāres

زراعت‌کننده؛ برزگر؛ کشاورز.

برزگر، دهقان، زارع، فلاح، کشاورز، کشتکار، کشتگر ≠ مالک، ارباب

ترجمه مقاله