ترجمه مقاله

ناآرام

nā'ārām

۱. بی‌آرام؛ بی‌قرار.
۲. (صفت) پرتلاطم.

۱. بیقرار، پریشان، ناراحت
۲. پرآشوب، منقلب
۳. متلاطم ≠ آرام

ترجمه مقاله