ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قصبه

qasabe

آبادی بزرگی که از چند ده و دهکده تشکیل شده باشد؛ دهستان؛ شهرک.

آبادی، ده، دهات، دهکده، رستاق، روستا، قریه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ