ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرم آلود

šarm[']ālud

شرمنده؛ شرمگین.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ