ترجمه مقاله

زرزر

zerzer

گریه و نالۀ ناخوشایند و آزاردهنده.

ترجمه مقاله