ترجمه مقاله

شرم زد

šarmzad

خجل؛ شرمسار؛ شرمنده.

ترجمه مقاله