ترجمه مقاله

شرمنده

šarmande

خجل؛ شرمسار؛ شرمگین.

۱. خجل، سرافکنده، شرمسار
۲. شرمگین، منفعل ≠ سربلند

ترجمه مقاله