ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستارالعیوب

sattārol'oyub

۱. پوشانندۀ عیب‌ها.
۲. (اسم، صفت) از صفات باری‌تعالی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ