ترجمه مقاله

تبرزین

tabarzin

۱. نوعی تبر که بعضی درویشان به دست می‌گیرند.
۲. سلاحی به شکل تبر با دستۀ آهنی که هنگام سواری در کنار زین اسب آویزان می‌کردند.
۳. [قدیمی] = تبرزد

ترجمه مقاله