ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آهستگی

'āhestegi

۱. آهسته بودن.
۲. درنگ؛ طمٲنینه.
۳. وقار؛ متانت؛ سنگینی: ◻︎ ز بالا و دیدار و آهستگی / ز بایستگی، هم ز شایستگی (فردوسی: ۱/۱۸۵).
۴. آرامی؛ کُندی: ◻︎ یکی گفتش که بس آهسته‌کاری / بدین آهستگی بر خر چه داری؟ (عطار۱: ۱۹۱).
۵. [قدیمی] بردباری؛ صبر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ