ترجمه مقاله

زودانداز

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) (اِ. ص .) شعر یا سخنی که به بدیهه و بی تأمل گفته شود.
ترجمه مقاله