ترجمه مقاله

یادگیری مشاهده‏ای

vicarious learning, observational learning

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کسب اطلاعات یا مهارت یا رفتار با مشاهدۀ عملکرد دیگران، چه به‌صورت مستقیم و چه ازطریق رسانه‏ای مانند فیلم
ترجمه مقاله