ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کمربند تابش وان‌آلِن

Van Allen radiation belt

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از کمربندهای تابشی یونی قوی در فضای پیرامون زمین که از ذرات باردار انرژی به‌دام‌افتاده در میدان زمین‌مغناطیسی تشکیل شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ