ترجمه مقاله

کفایت مشاهده‌ای

observational adequacy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سطحی از کفایت در توصیف دستوری که بتوان با آن جملات خوش‌ساخت تولید کرد
ترجمه مقاله