ترجمه مقاله

پیش‌بینی ساختار پروتئین

protein structure prediction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پیش‌بینی ساختار سوم یک پروتئین ازطریق توالی آمینواسید آن
ترجمه مقاله