ترجمه مقاله

پیش‌بینی زمین‌ساختی

tectonic prediction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی پیش‌بینی زمین‌لرزه برمبنای پارامترهای زمین‌ساختی زمین‌لرزه‌ای که ممکن است در محلی روی دهد
ترجمه مقاله