ترجمه مقاله

ویژگی‌های خدمات

service attributes

واژه‌های مصوب فرهنگستان

جنبه‌هایی از یک سامانۀ حمل‌ونقل عمومی که در انتخاب مسافر تأثیرگذار است، مانند زمان سفر و قطعیت انجام آن و راحتی و ایمنی و هزینه و میزان شلوغی و احتمال ایستادن مسافر در داخل وسیلۀ نقلیه
ترجمه مقاله