ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نمودار کل‌ـ کل

Cole-Cole plot

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نموداری که در آن پاسخ ناهم‌فاز به‌صورت تابعی از پاسخ هم‌فاز در بسامدهای متوالی ترسیم می‌شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما