ترجمه مقاله

مطالعۀ مشاهده‌ای

observational study, nonexperimental study

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مطالعۀ همه‌گیرشناختی که هیچ‌گونه مداخله‌ای در آن انجام نمیشود و داده‌ها ازطریق مشاهده جمع‌آوری میشود
ترجمه مقاله