ترجمه مقاله

مدیریت ویژگی‌ها

attributes management

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زیـرمـجـمــوعـۀ مـدیـــریــت داده‌هـای مــجــــــازشــنـــــاســی (authorization data management) که بر مبنای آن ویژگی‌ها متناظر با هستارهای موجود در یک محیط هستند
ترجمه مقاله