ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

زنبورک

grate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزاره‌ای در کوره که از آن در فرایندهایِ خشک شدن و گیرانش و سوزاندن پسماند استفاده می‌شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما