ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

انجمن حمایت و جبران خسارت

protection and indemnity club, P and I club, pandi club, protection and indemnity association

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انجمنی متشکل از مالکان کشتی‌ها برای حمایت از آنان و جبران خساراتی که بیمه‌های دریایی عادی آنها را نمی‌پردازند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما