ترجمه مقاله

چیز پیش بینی شده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

prediction
ترجمه مقاله