ترجمه مقاله

پیش بینی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

anticipation, cast, expectation, foresight, prediction, prevision, prognosis, prognostic, prognostication, projection, prophecy, speculation
ترجمه مقاله