ترجمه مقاله

نگرشی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

observational
ترجمه مقاله