ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خسارت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

injury, punishment, toll
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما