ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تحریم

دیکشنری فارسی به انگلیسی

boycott, Coventry, prohibition, sanction, taboo
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما