ترجمه مقاله

برنگر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

observer, observational
ترجمه مقاله