ترجمه مقاله

through and through

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از طریق و از طریق
ترجمه مقاله