ترجمه مقاله

scrounging

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از بین بردن، صرفه جویی کردن
ترجمه مقاله