ترجمه مقاله

scratching

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خارش، خاراندن، خراشیدن، قلم زدن، خراش دادن، خراشاندن، خط زدن، خارش کردن
ترجمه مقاله