ترجمه مقاله

scragging

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکه تکه کردن، خفه کردن، بدار اویختن، گلوی کسی یا چیزی را گرفتن
ترجمه مقاله