ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

roll call

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تماس رول، حضور و غیاب، حضور و غیاب سازمانی، حاضر و غایب شیپور جمع، نامیدن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما