ترجمه مقاله

push through

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فشار از طریق
ترجمه مقاله