ترجمه مقاله

pull-through

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کشیدن، در تنگنا کمک یافتن، در وضع خطرناکی انجام وظیفه کردن، در سختی بکسی کمک کردن
ترجمه مقاله