ترجمه مقاله

prediction

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیش بینی، پیش گویی
ترجمه مقاله