ترجمه مقاله

predicting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیش بینی، پیش گویی کردن، قبلا پیش بینی کردن
ترجمه مقاله