ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

overconcentrated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیش از حد متمرکز است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما