ترجمه مقاله

observationally

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مشاهداتی
ترجمه مقاله