ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

localized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

محلی، محلی کردن، متمرکز کردن، موضعی ساختن، محدود بیک ناحیه کردن، در یک نقطه جمع کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ