ترجمه مقاله

disputing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اختلاف نظر، جدال کردن، انکار کردن، مشاجره کردن، سر و کله زدن، مباحثه کردن
ترجمه مقاله