ترجمه مقاله

deputing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اعزام، ضامن
ترجمه مقاله